Câu hỏi Vùng chứa Nvidia được kết nối với Google Home Mini


Gần đây tôi đã cài đặt GlassWire và ngay sau khi tôi nhận thấy NVIDIA container đã tạo kết nối đến địa chỉ cục bộ. đó là kết nối với một trong số Google Home Minis của tôi. Tôi không có bất kỳ thiết bị phát trực tuyến Shield nào của NVIDIA. Bất kỳ lý do gì khiến chương trình của NVdida sẽ liên lạc với Google Home hoặc ngược lại?

Chỉnh sửa: Host Process for Windows Services cũng được kết nối ngay bây giờ. Có lý do gì không?


0
2018-01-25 05:39


gốc
Các câu trả lời: