Câu hỏi Amazon CloudFront đệm trong khi phát trực tuyến video đến Roku


Tôi đang tìm kiếm trợ giúp về cách khắc phục sự cố lưu trữ bằng dịch vụ CloudFront của Amazon. Tôi đã thiết lập một thùng S3 và có liên kết với dịch vụ CloudFront. Tôi sử dụng dịch vụ để phát trực tuyến video tới kênh công khai mà tôi đã phát triển trên hộp Roku. Tôi đã làm điều này từ tháng Sáu.

Gần đây, tôi đã nhận thấy rằng một số bộ đệm video liên tục. Tôi không thể xác định một lý do tại sao một số làm và một số thì không. Tôi đã đăng trên các diễn đàn AWS và Roku, nhưng, không có phản hồi cho đến nay. Nếu bất cứ ai biết về một phương pháp để khắc phục vấn đề hiệu suất này, tôi sẽ là tất cả các tai. Tôi đã cố gắng bằng cách sử dụng đăng nhập xô AWS, nhưng, không chắc chắn những gì tôi nên tìm kiếm.

CHỈNH SỬA: Từ Nhật ký chụp ... trước tiên là từ người dùng, thứ hai từ tôi.

2017-11-02 23:25:57  JAX1  84982  xx.xxx.32.124  GET xxx.cloudfront.net /regattas/club/2016_Master_Nationals_Riverfront_Club_A4__Heat_2_HD.mp4 206 -  Roku/DVP-7.70%2520(087.70E04142A)  -  -  Hit kWs3_MhCRPjjbgg1PNn-4dTWa7KgCWtczsZs6O8nflyQLxFvuPK2iQ==  xxx.cloudfront.net http  205 0.001  -  -  -  Hit HTTP/1.1
2017-11-02 23:25:56  JAX1  1520400 xx.xxx.32.124  GET xxx.cloudfront.net /regattas/club/2016_Master_Nationals_Riverfront_Club_A4__Heat_2_HD.mp4 200 -  Roku/DVP-7.70%2520(087.70E04142A)  -  -  Error  UVOgLi06vlRmFT3Pj9Bw5l5rp1ZDJIuBl72IJYDNeLSbGib1siwdpw==  xxx.cloudfront.net http  180 2.035  -  -  -  Hit HTTP/1.1
2017-11-02 23:25:56  JAX1  85628  xx.xxx.32.124  GET xxx.cloudfront.net /regattas/club/2016_Master_Nationals_Riverfront_Club_A4__Heat_2_HD.mp4 206 -  Roku/DVP-7.70%2520(087.70E04142A)  -  -  Miss  LpWTXnQLQ1IUQQLe9-PSoT746pfi--nrKBxgm_ikkPft0_QzVdqC_Q==  xxx.cloudfront.net http  205 2.050  -  -  -  Miss  HTTP/1.1
2017-11-02 23:25:57  JAX1  1025641 xx.xxx.32.124  GET xxx.cloudfront.net /regattas/club/2016_Master_Nationals_Riverfront_Club_A4__Heat_2_HD.mp4 200 -  Roku/DVP-7.70%2520(087.70E04142A)  -  -  Error  VErphxx-KF-v1aAZK6WMW98FuM5cD1G0wm4lb_Zsx_GkbgZB2jWKHQ==  xxx.cloudfront.net http  180 0.383  -  -  -  Hit HTTP/1.1
2017-11-02 23:28:49  MSP50  1048352 xx.xxx.32.124  GET xxx.cloudfront.net /regattas/club/2016_Master_Nationals_Riverfront_Club_A4__Heat_2_HD.mp4 200 -  Roku/DVP-7.70%2520(087.70E04142A)  -  -  Error  0o3N4njSi3i_OqDeo-ARuZEoZQu3GqhE5_RLm9Yp05G-mwaMS_IpBA==  xxx.cloudfront.net http  180 1.147  -  -  -  Miss  HTTP/1.1
2017-11-02 23:28:47  JAX1  48060143  xx.xxx.32.124  GET xxx.cloudfront.net /regattas/club/2016_Master_Nationals_Riverfront_Club_A4__Heat_2_HD.mp4 200 -  Roku/DVP-7.70%2520(087.70E04142A)  -  -  Error  ZOA3ysvVKazSfhOJF9d5kiZUs80omOB9Ly3CyMC27EVtRSMVds1Y4g==  xxx.cloudfront.net http  180 174.101 -  -  -  Miss  HTTP/1.1
2017-11-02 23:30:10  MSP50  1970009 xx.xxx.32.124  GET xxx.cloudfront.net /regattas/club/2016_Master_Nationals_Riverfront_Club_A4__Heat_2_HD.mp4 206 -  Roku/DVP-7.70%2520(087.70E04142A)  -  -  Error  BSPf964lVszjaJ9NqqrjeD0L8uYTtXf5WA09nRJ4sdFjaAliF8IVOw==  xxx.cloudfront.net http  204 81.618 -  -  -  Miss  HTTP/1.1

2017-11-03 20:27:19  JFK1  946020 xx.xxx.228.223 GET xxxxx.cloudfront.net  /misc/Roku_Channel_Help.mp4 200 -  Roku/DVP-8.0%2520(298.00E04108A)  -  -  Error  PK2uDUrw7Y_sUgwzFYLtc3LaWcFngofD1Hd8cFcGdRHg52AL6-ogcQ==  xxxxx.cloudfront.net  http  136 0.074  -  -  -  Hit HTTP/1.1
2017-11-03 20:27:19  JFK1  941328 xx.xxx.228.223 GET xxxxx.cloudfront.net  /misc/Roku_Channel_Help.mp4 206 -  Roku/DVP-8.0%2520(298.00E04108A)  -  -  Error  E1iykDnNjVgPL8_4c0XcIu5IJmS7v1fe5Lf3xyPR5WFciBExF7ExvA==  xxxxx.cloudfront.net  http  157 0.040  -  -  -  Hit HTTP/1.1
2017-11-03 20:29:01  JFK1  49857208  xx.xxx.228.223 GET xxxxx.cloudfront.net  /misc/Roku_Channel_Help.mp4 200 -  Roku/DVP-8.0%2520(298.00E04108A)  -  -  Hit jteprNW9dfnMeOgAB96IND8kvdkUOI3MinEcWWOjJ4gPD7L4Ee3MgQ==  xxxxx.cloudfront.net  http  136 102.339 -  -  -  Hit HTTP/1.1
2017-11-03 20:29:22  JFK1  946078 xx.xxx.228.223 GET xxxxx.cloudfront.net  /misc/Roku_Channel_Help.mp4 206 -  Roku/DVP-8.0%2520(298.00E04108A)  -  -  Error  VfGjokSp5cCVkOEgRgXPtlhPHI43TbB3syfHP2Zvta_jT4KfEhQLqA==  xxxxx.cloudfront.net  http  156 122.885 -  -  -  Hit HTTP/1.1
2017-11-03 20:34:10  JFK5  384794 xx.xxx.228.223 GET xxxxx.cloudfront.net  /misc/Roku_Channel_Help.mp4 206 -  Roku/DVP-8.0%2520(298.00E04108A)  -  -  Error  jesajhZRE1O3IUKbgq0Us7qlvJXRTsjbZyFxfsnaXIDT_We9vEUZAA==  xxxxx.cloudfront.net  http  157 0.118  -  -  -  Miss  HTTP/1.1
2017-11-03 20:34:10  JFK5  982211 xx.xxx.228.223 GET xxxxx.cloudfront.net  /misc/Roku_Channel_Help.mp4 200 -  Roku/DVP-8.0%2520(298.00E04108A)  -  -  Error  OsJceDTgVJPEd6gz4CKp9XCpUOpc__EwS7CfRhnwOjPaSSLIcu3xUg==  xxxxx.cloudfront.net  http  136 0.316  -  -  -  Miss  HTTP/1.1

0
2017-11-02 18:53


gốc


Bạn cần chụp nhật ký cho cả hai xô và cho CloudFront, quan sát cả hai và so sánh chúng với nhau. Bạn cần biết liệu Roku có đang thực hiện các yêu cầu hoàn chỉnh hay không Range các yêu cầu và liệu chúng có quay trở lại S3 hoặc đang được phục vụ từ bộ nhớ cache CloudFront hay không và các vị trí cạnh CloudFront nào có liên quan. Có rất nhiều thông tin được học từ nhật ký, và cho đến khi bạn nắm bắt được điều đó, sẽ rất khó cho bất kỳ ai suy đoán về bản chất có thể có của vấn đề. Một dấu vết gói dữ liệu cục bộ cũng sẽ có giá trị. - Michael - sqlbot
Cảm ơn. Tôi đã bật tính năng ghi nhật ký cho cả nhóm và cf. Tôi sẽ báo cáo lại. - rrirower
@ Michael-sqlbot Tôi đã chụp một số tệp nhật ký S3 và CF. Trên điều mà nhảy ra khỏi tôi từ các bản ghi CF, là tôi nhận được một mã trạng thái 2xx với một 'x-cạnh-kết quả-loại' = ERROR. Điều đó có vẻ hợp lý không? Ngoài ra, ngày hôm qua, hầu hết các video sẽ đệm. Hôm nay, họ có vẻ ổn. Vấn đề về ISP? - rrirower
Có vẻ như nó có thể chính xác như vậy. 2XX + ERROR cho thấy rằng yêu cầu đã thành công ban đầu nhưng đã xảy ra sự cố trước khi byte cuối cùng rời khỏi cạnh. Bạn có thể bao gồm một số dòng nhật ký chỉ với các bit nhạy cảm được redacted không? Lưu ý rằng định danh cạnh có ở định dạng XXXN hoặc XXXNN (ví dụ: IAD6). Các vấn đề bị giới hạn ở một cạnh hoặc nhiều cạnh trong cùng một miền địa phương hay toàn cục? - Michael - sqlbot
@ Michael-sqlbot Đã chỉnh sửa câu hỏi với nhật ký đã đăng. Sự cố xuất hiện ở nhiều cạnh. - rrirower


Các câu trả lời: