Câu hỏi Có quy tắc email “đến hoặc từ” trong Outlook không?


Thật khó chịu khi phải tạo quy tắc để di chuyển tất cả thư từ một số người nhất định đến một thư mục nhất định và sau đó tạo một thư khác để chuyển tất cả thư tới cùng những người đó vào cùng một thư mục đó. Có ai đã có thể tìm thấy một công việc xung quanh chưa?


0
2017-07-14 16:27


gốc
Các câu trả lời:


Không có cách giải quyết nào ở đây. Bạn không thể kết hợp các quy tắc trong và ngoài, xin lỗi.


0
2017-07-15 10:20

Không phải quy tắc gốc cho yêu cầu như vậy trong ứng dụng khách Outlook. Quy tắc Outlook còn được gọi là quy tắc hộp thư đến. Nó thường tự động tiến hành các tin nhắn đến khác với các tin nhắn gửi đi.


0
2017-07-17 14:09