Câu hỏi Linux apt-get trạng thái có nghĩa là gì?


Khi sử dụng apt-get trong Linux, người ta thường gặp phải các cập nhật trạng thái như:

Get: www.somesite.com/.../...
Hit: www.somesite.com/.../...

Tôi muốn biết những trạng thái này thực sự có ý nghĩa gì. Tôi nghi ngờ rằng 'Nhận' có thể là yêu cầu http, nhưng Wikipedia không liệt kê 'Lượt truy cập' dưới dạng yêu cầu http và không có ý nghĩa khi có hai loại yêu cầu khác nhau thực hiện các hành động tương tự.


0
2018-04-17 00:23


gốc
Các câu trả lời:


Từ nhìn vào apt nguồn  Get là trạng thái thực sự lấy một tệp mới, trong khi Hit đang sử dụng tệp hiện được lưu trong bộ nhớ cache.


0
2018-04-17 03:24