Câu hỏi Gỡ lỗi tệp INF để cài đặt trong Win 10


Tôi tìm thấy một chiếc Cyborg X Flightstick cũ trong tầng hầm của mình.

Tôi đã cố gắng để làm cho nó chạy một lần nữa, tiếc là chỉ có trình điều khiển availible cho Win Vista - 8.1

Khi tôi cố cài đặt trình điều khiển, tôi nhận được thông báo lỗi sau:

Tệp cài đặt trình điều khiển cho thiết bị này thiếu mục nhập cần thiết. Điều này có thể là do INF được viết cho Windows 95 hoặc sau đó. Liên hệ với nhà cung cấp phần cứng của bạn

Tôi đã liên lạc với Cyborg, họ chỉ đơn giản nói rằng họ sẽ không cập nhật trình điều khiển cho thiết bị này trong tương lai gần.

Vì vậy, tôi đã cố gắng để cài đặt inf bằng tay (chỉ cần giải nén .exe) và nhận được thông báo lỗi này:

Việc cài đặt thất bại vì một hàm dirver không được chỉ định cho cá thể thiết bị này.

Tôi nghĩ rằng hai thông báo lỗi này khá giống nhau, cái thứ hai chỉ không xác định lỗi.


Trong bước tiếp theo, tôi đã cố sửa đổi tệp .INF, để cài đặt mọi thứ theo cách thủ công, nhưng tôi đã thất bại một cách khủng khiếp.

Câu hỏi của tôi: Không ai biết làm thế nào để sửa đổi những tập tin inf một cách chính xác để có được chúng chạy trong Win 10?

Tập tin:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; Copyright 2007 Saitek plc
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[Version]
Signature=  $CHICAGO$
Class=    HIDClass
ClassGuid=  {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}
Provider=   %PROVIDER%
DriverVer=  08/28/2008, 6.5.2.0
CatalogFile= Sai0836.cat

[Manufacturer]
Saitek =  SAITEK_MODELS, NTamd64

[SAITEK_MODELS.NTamd64]
%HID_NAME%=   SAI_HID_Inst,  HID\VID_06A3&PID_0836
%USB_NAME%=   SAI_USB_Inst,  USB\VID_06A3&PID_0836

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect= *

[SourceDisksNames]
1=%DISKNAME%,,,.

[SourceDisksFiles]
SaiK0836.sys = 1 ; programming driver
SaiC0836.Dll = 1 ; control panel
SaiC0836_07.dll = 1  ; german language resources
SaiC0836_09.dll = 1  ; english language resources
SaiC0836_0A.dll = 1  ; spanish language resources
SaiC0836_0C.dll = 1  ; french language resources
SaiC0836_10.dll = 1  ; italian language resources
SaiC0836_11.dll = 1  ; japanese language resources
SaiC0836_0402.dll = 1 ; chinese language resources
WdfCoInstaller01005.dll = 1 ; make sure the number matches with SourceDisksNames

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=   10,system32\drivers
SAI_HID_Inst_CoInstaller_CopyFiles = 11
SAI_HID_Inst_Dlls.CopyFiles.NTamd64 = 11

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[SAI_HID_Inst.NTamd64.CoInstallers]
AddReg=SAI_HID_Inst_CoInstaller_AddReg
CopyFiles=SAI_HID_Inst_CoInstaller_CopyFiles

[SAI_HID_Inst_CoInstaller_AddReg]
HKR,,CoInstallers32,0x00010000, "WdfCoInstaller01005.dll,WdfCoInstaller"

[SAI_HID_Inst_CoInstaller_CopyFiles]
WdfCoInstaller01005.dll,,,2

[SAI_HID_Inst.NTamd64.Wdf]
KmdfService = SaiK0836, SAI_HID_Inst_WDFSect

[SAI_HID_Inst_WDFSect]
KmdfLibraryVersion = 1.5

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[SAI_HID_Inst.NTamd64]
Copyfiles = SAI_HID_Inst.CopyFiles.NTamd64, SAI_HID_Inst_Dlls.CopyFiles.NTamd64
AddReg = SAI_HID_Inst.AddReg.NTamd64

[SAI_HID_Inst.CopyFiles.NTamd64]
SaiK0836.sys,,,2

[SAI_HID_Inst_Dlls.CopyFiles.NTamd64]
SaiC0836.Dll
SaiC0836_07.dll
SaiC0836_09.dll
SaiC0836_0A.dll
SaiC0836_0C.dll
SaiC0836_10.dll
SaiC0836_11.dll
SaiC0836_0402.dll

[SAI_HID_Inst.AddReg.NTamd64]
HKLM, %KEY_OEM%\VID_06A3&PID_0836,   OEMName,   0, %DEV_NAME%
HKLM, %KEY_OEM%\VID_06A3&PID_0836,   ConfigCLSID, 0, %GUID_CPL%
HKLM, %KEY_OEM%\VID_06A3&PID_0836,   OEMData, 1,   00, 00, 00, 00, 0E, 00, 00, 00
; cpl
HKCR, CLSID\%GUID_CPL%\ProgID    ,        , ,%USB_NAME%
HKCR, CLSID\%GUID_CPL%\InProcHandler32,       , ,"%11%\gchand.dll"
HKCR, CLSID\%GUID_CPL%\InProcServer32,        , ,"%11%\SaiC0836.dll"
HKCR, CLSID\%GUID_CPL%\InProcServer32, ThreadingModel, ,"Apartment"
; Do I Create a RawPDO for comms
HKR, , UseInterface, 0x00010001, 0
; What Interfaces do I register
HKR, InterfacesSupported, %GUID_TORONTO%,   0x00010001, 1
; Settings for each Interface
; Toronto
HKR, Programming, Alias, ,     %GUID_ALIAS%
HKR, Programming, Balias, ,     %GUID_BALIAS%
;HKR, Programming, CplProfile, ,   %CPL_PROFILE%
;HKR, Programming, DefaultProfile, , %DEFAULT_PROFILE%

[SAI_HID_Inst.NTamd64.Services]
AddService = SaiK0836, 2, SaiHid_Service_Inst

[SaiHid_Service_Inst]
DisplayName  = SaiK0836
ServiceType  = 1
StartType   = 3
ErrorControl  = 1
ServiceBinary = %12%\SaiK0836.sys

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[SAI_USB_Inst.NTamd64]
Include=Input.inf
Needs=HID_Inst.NTamd64

[SAI_USB_Inst.NTamd64.Services]
Include=Input.inf
Needs=HID_Inst.NTamd64.SERVICES

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[strings]
KEY_OEM    = "System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM"
CONFIGURATION = "Software\Saitek\Configuration\Controllers"

GUID_SYDNEY    = "{DAF1A7EE-68B2-4757-829E-C3E9226EA2DF}"
GUID_ISTANBUL   = "{A7AAAAD0-99FF-45A1-87F5-2CFAEF10F6A0}"
GUID_CLOCK    = "{EF0BB43B-EF34-4192-8804-D5C0FA4A6A97}"
GUID_CASABLANCA  = "{10DB5451-D30F-4ABC-AB5F-6839C740D0CA}"
GUID_LED     = "{0040FD64-C5F1-49E3-A3EB-38E7B3AB3B3C}"
GUID_MFD     = "{19D936F8-BAC2-4636-82B7-BC2C35F33F2A}"
GUID_DIRECTOUTPUT = "{A131BE63-67FE-4761-A014-EF5AF53742EB}"
GUID_TORONTO   = "{3B0BC249-97F2-49C7-A5B4-8AF34040E48D}"

GUID_CPL     = "{E3D34CBF-E0C3-4B19-84D5-43B8EF4A21D0}"
GUID_ALIAS    = "{48FA7494-A60B-4238-B32F-043129BA03C5}"
GUID_BALIAS    = "{24E74F72-099D-43A2-91BA-8B19E146C678}"

CPL_PROFILE    = "System32\SaiC0836.pr0"
DEFAULT_PROFILE  = "System32\SaiD0836.pr0"

PROVIDER= "Saitek"
DISKNAME= "Saitek Driver Media"
DEV_NAME= "Saitek Cyborg X"
HID_NAME= "Saitek Cyborg X (HID)"
USB_NAME= "Saitek Cyborg X (USB)"

CHỈNH SỬA

Sau khi vô hiệu hóa đăng nhập bằng bcdedit /set testsigning on như gợi ý (ý kiến), các lỗi tương tự xuất hiện.


CHỈNH SỬA 2 Logitech đã đề cập, điều này có thể là do bo mạch chủ và tính không tương thích của nó với các thiết bị USB cũ. Tôi cũng bị bệnh nhân hỗ trợ XHCI, nhưng điều này không giúp gì cả.


0
2018-04-15 20:05


gốc


Của bạn ra khỏi may mắn, tôi có thể đảm bảo với bạn, các trình điều khiển không được ký kết và x64 Windows 10 yêu cầu trình điều khiển thiết bị được ký kết. - Ramhound
@Ramhound Tôi chắc chắn bạn bằng cách nào đó có thể tắt tính năng này - Sebastian Schneider
@Ramhound điều này không hoạt động hoặc với trình điều khiển ký tắt -> chỉnh sửa - Sebastian Schneider


Các câu trả lời: