Câu hỏi xorg không làm việc với gpu chuyên dụng


Hôm qua, xorg của tôi đã làm việc nhưng nó đã được sử dụng đồ họa tích hợp. Tôi đã cố gắng để có được nvidia làm việc. Bây giờ, khi tôi chạy startx, Tôi nhận được một màn hình trên tty3 cho thấy đầu ra của tty cuối cùng tôi đã ở. Ví dụ, tôi nhấn ctrl + alt + f1, gõ startx và được chuyển đến tty3, nơi tôi nhận được một màn hình màu đen với một con trỏ rắn. Nếu tôi quay trở lại tty0 tôi có thể thấy đầu ra của startx cho thấy không có lỗi (ngoài cảnh báo nhỏ gtk css) và con trỏ nhấp nháy. Khi tôi quay lại tty3, tôi thấy điều tương tự với con trỏ rắn.

Thông tin:

uname -a:

Linux Hermes 4.8.7-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Mon Nov 15 10:14:30 CET 2016 x86_64 GNU/Linux

.xinitrc:

if [ -d /etc/X11/xinit/xinitrc.d ] ; then
  for f in /etc/X11/xinit/xinitrc.d/?*.sh ; do
    [ -x "$f" ] && . "$f"
  done
  unset f
fi

conky &
exec startxfce4

/var/log/Xorg.0.log:

[ 1743.684] 
X.Org X Server 1.18.4
Release Date: 2016-07-19
[ 1743.684] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 1743.684] Build Operating System: Linux 4.5.4-1-ARCH x86_64 
[ 1743.684] Current Operating System: Linux Hermes 4.8.7-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Thu Nov 10 17:22:48 CET 2016 x86_64
[ 1743.684] Kernel command line: \vmlinuz-linux ro root=UUID=1d746b96-3184-49ac-a204-0f9deda59c87 pci=nomsi initrd=\initramfs-linux.img
[ 1743.684] Build Date: 19 July 2016 05:54:24PM
[ 1743.684] 
[ 1743.684] Current version of pixman: 0.34.0
[ 1743.684]  Before reporting problems, check http://wiki.x.org
  to make sure that you have the latest version.
[ 1743.684] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 1743.684] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Nov 15 10:24:19 2016
[ 1743.684] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 1743.684] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 1743.684] (==) ServerLayout "Layout0"
[ 1743.684] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ 1743.684] (**) |  |-->Monitor "<default monitor>"
[ 1743.684] (==) No device specified for screen "Screen0".
  Using the first device section listed.
[ 1743.684] (**) |  |-->Device "DiscreteNvidia"
[ 1743.684] (==) No monitor specified for screen "Screen0".
  Using a default monitor configuration.
[ 1743.684] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[ 1743.684] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[ 1743.684] (==) Automatically adding devices
[ 1743.684] (==) Automatically enabling devices
[ 1743.684] (==) Automatically adding GPU devices
[ 1743.684] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 1743.684] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1/" does not exist.
[ 1743.684]  Entry deleted from font path.
[ 1743.684] (==) FontPath set to:
  /usr/share/fonts/misc/,
  /usr/share/fonts/TTF/,
  /usr/share/fonts/OTF/,
  /usr/share/fonts/100dpi/,
  /usr/share/fonts/75dpi/
[ 1743.684] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 1743.684] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[ 1743.684] (WW) Disabling Keyboard0
[ 1743.684] (WW) Disabling Mouse0
[ 1743.684] (II) Loader magic: 0x821d40
[ 1743.684] (II) Module ABI versions:
[ 1743.684]  X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 1743.684]  X.Org Video Driver: 20.0
[ 1743.684]  X.Org XInput driver : 22.1
[ 1743.684]  X.Org Server Extension : 9.0
[ 1743.685] (--) using VT number 7

[ 1743.685] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 1743.686] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[ 1743.686] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 1743.704] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:191b:1462:115a rev 6, Mem @ 0xdd000000/16777216, 0xb0000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[ 1743.704] (--) PCI: (0:1:0:0) 10de:139b:1462:115a rev 162, Mem @ 0xde000000/16777216, 0xc0000000/268435456, 0xd0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/524288
[ 1743.704] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[ 1743.704] (II) LoadModule: "glx"
[ 1743.705] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 1743.710] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 1743.710]  compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 1743.710]  Module class: X.Org Server Extension
[ 1743.710] (II) NVIDIA GLX Module 375.10 Fri Oct 14 10:01:22 PDT 2016
[ 1743.710] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 1743.710] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 1743.710] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 1743.710]  compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 1743.710]  Module class: X.Org Video Driver
[ 1743.710] (II) NVIDIA dlloader X Driver 375.10 Fri Oct 14 09:38:17 PDT 2016
[ 1743.710] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 1743.739] (II) Loading sub module "fb"
[ 1743.739] (II) LoadModule: "fb"
[ 1743.739] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 1743.739] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 1743.739]  compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[ 1743.739]  ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 1743.739] (II) Loading sub module "wfb"
[ 1743.739] (II) LoadModule: "wfb"
[ 1743.739] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 1743.739] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 1743.739]  compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[ 1743.739]  ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 1743.739] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 1743.739] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 1743.739] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 1743.740] (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 1743.740] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[ 1743.740] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[ 1743.740] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 1743.740] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
[ 1744.067] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce GTX 960M (GM107-A) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
[ 1744.067] (--) NVIDIA(0): Memory: 2097152 kBytes
[ 1744.067] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 82.07.94.00.0e
[ 1744.067] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[ 1744.067] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes:
[ 1744.067] (II) NVIDIA(0):   "NULL"
[ 1744.067] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 640 x 480
[ 1744.067] (WW) NVIDIA(0): Unable to get display device for DPI computation.
[ 1744.067] (==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75); computed from built-in default
[ 1744.067] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 1744.068] (II) NVIDIA: Using 12288.00 MB of virtual memory for indirect memory
[ 1744.068] (II) NVIDIA:   access.
[ 1744.071] (II) NVIDIA(0): ACPI: failed to connect to the ACPI event daemon; the daemon
[ 1744.071] (II) NVIDIA(0):   may not be running or the "AcpidSocketPath" X
[ 1744.071] (II) NVIDIA(0):   configuration option may not be set correctly. When the
[ 1744.071] (II) NVIDIA(0):   ACPI event daemon is available, the NVIDIA X driver will
[ 1744.071] (II) NVIDIA(0):   try to use it to receive ACPI event notifications. For
[ 1744.071] (II) NVIDIA(0):   details, please see the "ConnectToAcpid" and
[ 1744.071] (II) NVIDIA(0):   "AcpidSocketPath" X configuration options in Appendix B: X
[ 1744.071] (II) NVIDIA(0):   Config Options in the README.
[ 1744.088] (II) NVIDIA(0): Built-in logo is bigger than the screen.
[ 1744.088] (II) NVIDIA(0): Setting mode "NULL"
[ 1744.092] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[ 1744.092] (==) NVIDIA(0): Backing store enabled
[ 1744.092] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[ 1744.093] (==) NVIDIA(0): DPMS enabled
[ 1744.093] (II) Loading sub module "dri2"
[ 1744.093] (II) LoadModule: "dri2"
[ 1744.093] (II) Module "dri2" already built-in
[ 1744.093] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[ 1744.093] (II) NVIDIA(0): [DRI2]  VDPAU driver: nvidia
[ 1744.093] (--) RandR disabled
[ 1744.095] (II) Initializing extension GLX
[ 1744.095] (II) Indirect GLX disabled.
[ 1744.145] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
[ 1744.145] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 1744.145] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1744.145] (II) LoadModule: "libinput"
[ 1744.145] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 1744.146] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 1744.146]  compiled for 1.18.4, module version = 0.22.0
[ 1744.146]  Module class: X.Org XInput Driver
[ 1744.146]  ABI class: X.Org XInput driver, version 22.1
[ 1744.146] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 1744.146] (**) Power Button: always reports core events
[ 1744.146] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[ 1744.146] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1744.146] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.146] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is a keyboard
[ 1744.163] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5/event4"
[ 1744.163] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 1744.163] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.163] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is a keyboard
[ 1744.163] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event7)
[ 1744.163] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 1744.163] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1744.163] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[ 1744.163] (**) Video Bus: always reports core events
[ 1744.163] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[ 1744.163] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1744.164] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event7 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.164] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event7 is a keyboard
[ 1744.186] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input9/event7"
[ 1744.186] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 1744.187] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event7 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.187] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event7 is a keyboard
[ 1744.187] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event8)
[ 1744.187] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 1744.187] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1744.187] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[ 1744.187] (**) Video Bus: always reports core events
[ 1744.187] (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
[ 1744.187] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1744.188] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event8 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.188] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event8 is a keyboard
[ 1744.203] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:12/LNXVIDEO:01/input/input10/event8"
[ 1744.203] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 1744.204] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event8 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.204] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event8 is a keyboard
[ 1744.205] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event1)
[ 1744.205] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1744.205] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1744.205] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 1744.205] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 1744.205] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1744.205] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 1744.205] (**) Power Button: always reports core events
[ 1744.205] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[ 1744.205] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1744.206] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event3 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.206] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event3 is a keyboard
[ 1744.223] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input4/event3"
[ 1744.223] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 1744.224] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event3 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.224] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event3 is a keyboard
[ 1744.224] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event2)
[ 1744.225] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 1744.225] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1744.225] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[ 1744.225] (**) Sleep Button: always reports core events
[ 1744.225] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[ 1744.225] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1744.225] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event2 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.225] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event2 is a keyboard
[ 1744.243] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3/event2"
[ 1744.243] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 1744.244] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event2 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.244] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event2 is a keyboard
[ 1744.246] (II) config/udev: Adding input device Logitech M325 (/dev/input/event9)
[ 1744.246] (**) Logitech M325: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 1744.246] (**) Logitech M325: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 1744.246] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech M325'
[ 1744.246] (**) Logitech M325: always reports core events
[ 1744.246] (**) Option "Device" "/dev/input/event9"
[ 1744.246] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1744.246] (II) input device 'Logitech M325', /dev/input/event9 is tagged by udev as: Mouse
[ 1744.247] (II) Device 'Logitech M325' set to 600 DPI
[ 1744.247] (II) input device 'Logitech M325', /dev/input/event9 is a pointer caps
[ 1744.293] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-8/1-8:1.2/0003:046D:C52B.0004/0003:046D:400A.0005/input/input11/event9"
[ 1744.293] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech M325" (type: MOUSE, id 11)
[ 1744.293] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 1744.293] (**) Logitech M325: (accel) selected scheme none/0
[ 1744.293] (**) Logitech M325: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 1744.293] (**) Logitech M325: (accel) acceleration threshold: 4
[ 1744.294] (II) input device 'Logitech M325', /dev/input/event9 is tagged by udev as: Mouse
[ 1744.294] (II) Device 'Logitech M325' set to 600 DPI
[ 1744.294] (II) input device 'Logitech M325', /dev/input/event9 is a pointer caps
[ 1744.295] (II) config/udev: Adding input device Logitech M325 (/dev/input/mouse0)
[ 1744.295] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1744.295] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1744.296] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event11)
[ 1744.296] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1744.296] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1744.296] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event12)
[ 1744.296] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1744.296] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1744.297] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event13)
[ 1744.297] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1744.297] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1744.297] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event14)
[ 1744.297] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1744.297] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1744.298] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event15)
[ 1744.298] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1744.298] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1744.299] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 1744.299] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 1744.299] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1744.299] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 1744.299] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 1744.299] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[ 1744.299] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1744.299] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.299] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is a keyboard
[ 1744.343] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[ 1744.343] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 12)
[ 1744.344] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.344] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is a keyboard
[ 1744.345] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event10)
[ 1744.345] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[ 1744.345] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[ 1744.345] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[ 1744.345] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[ 1744.345] (II) LoadModule: "synaptics"
[ 1744.345] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[ 1744.345] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[ 1744.345]  compiled for 1.18.3, module version = 1.8.99
[ 1744.345]  Module class: X.Org XInput Driver
[ 1744.345]  ABI class: X.Org XInput driver, version 22.1
[ 1744.345] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[ 1744.345] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 1744.345] (**) Option "Device" "/dev/input/event10"
[ 1744.383] (II) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: ignoring touch events for semi-multitouch device
[ 1744.383] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5706 (res 44)
[ 1744.383] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4800 (res 65)
[ 1744.383] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
[ 1744.383] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15
[ 1744.383] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right double triple
[ 1744.383] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: Vendor 0x2 Product 0x7
[ 1744.383] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 1744.383] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 1744.423] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input7/event10"
[ 1744.423] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 13)
[ 1744.423] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[ 1744.423] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MaxSpeed is now 1.75
[ 1744.423] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) AccelFactor is now 0.037
[ 1744.423] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 1744.423] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1
[ 1744.423] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 1744.423] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 1744.423] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 1744.424] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse1)
[ 1744.424] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[ 1744.425] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event5)
[ 1744.425] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1744.425] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1744.426] (II) config/udev: Adding input device MSI WMI hotkeys (/dev/input/event6)
[ 1744.426] (**) MSI WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 1744.426] (**) MSI WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1744.426] (II) Using input driver 'libinput' for 'MSI WMI hotkeys'
[ 1744.426] (**) MSI WMI hotkeys: always reports core events
[ 1744.426] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 1744.426] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1744.426] (II) input device 'MSI WMI hotkeys', /dev/input/event6 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.426] (II) input device 'MSI WMI hotkeys', /dev/input/event6 is a keyboard
[ 1744.443] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input8/event6"
[ 1744.443] (II) XINPUT: Adding extended input device "MSI WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 14)
[ 1744.444] (II) input device 'MSI WMI hotkeys', /dev/input/event6 is tagged by udev as: Keyboard
[ 1744.444] (II) input device 'MSI WMI hotkeys', /dev/input/event6 is a keyboard
[ 1744.708] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 1744.708] (II) UnloadModule: "synaptics"
[ 1744.708] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 1744.708] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 1744.708] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 1744.708] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 1744.708] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 1744.708] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 1744.709] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 1744.736] (II) NVIDIA(GPU-0): Deleting GPU-0
[ 1744.807] (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.

/etc/X11/xorg.conf:

# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 375.10 (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-09) Fri Oct 14 11:11:07 PDT 2016

Section "ServerLayout"
  Identifier   "Layout0"
  Screen   0 "Screen0"
  InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
  InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
EndSection

#Section "Files"
#EndSection

Section "InputDevice"
  # generated from default
  Identifier   "Mouse0"
  Driver     "mouse"
  Option     "Protocol" "auto"
  Option     "Device" "/dev/psaux"
  Option     "Emulate3Buttons" "no"
  Option     "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Section "InputDevice"
# generated from default
  Identifier   "Keyboard0"
  Driver     "kbd"
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier   "Monitor1"
#  VendorName   "Unknown"
#  ModelName   "Unknown"
#  HorizSync    28.0 - 33.0
#  VertRefresh   43.0 - 72.0
#  Option     "DPMS"
EndSection

Section "Device"
  Identifier   "DiscreteNvidia"
  Driver     "nvidia"
  VendorName   "NVIDIA Corporation"
  BoardName   "GeForce GTX 960M"
  BusID   "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Screen"
  Identifier   "Screen0"
  Device     "Device0"
  Monitor    "Monitor0"
  DefaultDepth  24
  SubSection   "Display"
    Depth    24
  EndSubSection
EndSection

0
2017-11-15 15:18


gốc


Bởi vì Xorg hiện đại có thể cấu hình chính nó, điều đầu tiên để thử khi mọi thứ không hoạt động tốt là hầu như luôn luôn di chuyển /etc/X11/xorg.conf ra khỏi con đường. Không xóa nó, nhưng đổi tên nó hoặc di chuyển nó vào một thư mục khác để bạn có thể dễ dàng lấy lại nó. Nếu điều đó giúp bạn có thể sử dụng được đồ họa, thì bạn có thể thử thêm mọi thứ vào từng phần để xác định phần gây ra sự cố. - Michael Kjörling
Tôi đã thử điều đó. Không tốt. - Marcel
Bạn đã thử gì, chính xác? Bắt đầu từ Xorg không có tệp cấu hình nào? Thêm những thứ trở lại với nó từng phần? Chúng tôi không phải là người tư duy; hãy làm cụ thể như bạn có thể về những gì bạn đã làm, những gì bạn không làm, kết quả mong đợi là gì, và kết quả thực tế là gì. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn để bao gồm chi tiết bổ sung, vì nhận xét được dự định là không lâu. - Michael Kjörling
Tôi đã làm rm /etc/X11/xorg.conf và startx. Tôi cũng đã thử nó với các phần khác nhau nhận xét. Tôi sẽ thêm nhiều chi tiết hơn, trên điện thoại của tôi ngay bây giờ. - Marcel
@ MichaelKjörling THANK YOU, tôi đã cố gắng để thiết lập tập tin xorg.conf của tôi để sử dụng một GPU duy nhất với hai cài đặt (để lưu khác cho tính toán). Tôi chuyển xorg.conf ra khỏi con đường sau hai giờ nỗ lực thất bại, và, bam, cấu hình tự động hoạt động hoàn hảo. - Pete


Các câu trả lời: