Câu hỏi Hồ bơi không phân trang cao không có ngăn xếp được chỉ định


Vì vậy, tôi đã làm theo một hướng dẫn https://superuser.com/a/988819/662442 để theo dõi rò rỉ không phải paged của 4Gb RAM. Vô ích. Sau khi tải symbolds, không có stack được hiển thị cho thẻ của tôi. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ đầu mối nào để làm gì tiếp theo.

WPA

taskmgr


0
2017-11-10 19:15


gốc


bất kỳ cập nhật nào về vấn đề này? - magicandre1981


Các câu trả lời:


Điều này có nghĩa là phân bổ đã được thực hiện bên ngoài dấu vết. Thực hiện nhấp chuột phải vào các cột trong WPA và thêm Type và di chuyển AIFO (được phân bổ theo dấu vết nhưng không được giải phóng bên trong dấu vết) về phía trước như bạn có thể thấy trong hình của tôi:

enter image description here

Những phân bổ sẽ hiển thị một ngăn xếp.


0
2017-11-11 05:19