Câu hỏi Giữ định dạng trong Word khi di chuyển đến văn bản được định dạng khác


Bạn có thể làm điều gì đó dọc theo các dòng:

cái gì tôi vừa gõ

văn bản đã nhập

Có thể di chuyển từ "thứ tôi vừa gõ" sang "văn bản đã gõ" và giữ sự táo bạo.


0
2017-10-02 20:00


gốc


Di chuyển sau đó <ctrl> <b> trước khi bạn bắt đầu nhập lại? - DavidPostill♦
Nó không phải là quá nhiều của một bận tâm, nhưng tôi tự hỏi nếu nó có thể không phải. - noporpehud
bằng cách di chuyển bạn có nghĩa là sao chép / dán hoặc làm nổi bật và kéo? - theforestecologist


Các câu trả lời: