Câu hỏi không có điều kiện lặp lại, = A1 + C1 trong ô C1,


Tôi đã thử điều kiện lặp lại, nhưng nó không chỉ lấy giá trị 'A1', nếu tôi đặt một số giá trị trong một số ô khác, C1 sẽ tính toán như = A1 + C1 trong ô C1, có nghĩa là Giá trị A1 là 5, trong C1 i đặt trang trại này = A1 + C1, đến 0, Sau khi điều kiện Iteration hoạt động, trong giá trị C1 sẽ đến 5, nếu tôi nhập vào B9 một số giá trị khác, trong kết quả C1 đến 10,


0
2017-07-19 05:48


gốc


rất khó hiểu câu hỏi của bạn, vui lòng thêm một số dữ liệu mẫu và cố gắng xóa mô tả của bạn. - Máté Juhász
Tôi nghĩ bạn đang nói về một tham chiếu vòng tròn. Đây không phải là cách để lặp lại. Bạn có thể mô tả tốt hơn những gì bạn muốn hoàn thành (ví dụ hoàn chỉnh hơn và một số ngữ cảnh) không? - fixer1234


Các câu trả lời: