Câu hỏi Hệ thống Windows 10 mới, di chuyển chương trình giữa các màn hình


Tôi có một máy trạm Dell Precision mới, sử dụng màn hình nội bộ và 3 màn hình ngoài. Khi tôi di chuyển các chương trình giữa các màn hình, tôi có một cửa sổ bật lên để làm cho việc di chuyển giữa các màn hình trở nên dễ dàng hơn. Tôi không thể cho cuộc sống của tôi tìm ra cách tắt nó đi. Các đồ họa đi kèm với 4 hộp màu xanh, 2 bình thường và một với các đường đứt nét thông qua nó. Nếu đồ họa tải, có vẻ như sau:

enter image description here

Hệ thống được tải bằng đồ họa AMD và tôi đang sử dụng DisplayFusion Pro.


0
2018-06-06 19:56


gốc
Các câu trả lời:


Cuối cùng tìm thấy cài đặt cho bất kỳ ai khác có vấn đề này.

Mở Dell PremierColor và đi đến Display Splitter, và bỏ chọn Display Splitter on. Không còn hộp màu xanh khi di chuyển chương trình giữa các màn hình!


0
2018-06-08 13:14Chỉ cần một FYI: sau 48 giờ, bạn có thể chấp nhận câu trả lời của riêng bạn. - TheKB