Câu hỏi Không thể kết nối NGINX với Tomcat Server


Tôi có Nginx Server chạy trên cổng 80 và Tomcat Service đang chạy trên cổng 8080. Tôi đã làm theo một số hướng dẫn để thiết lập Nginx làm máy chủ proxy nhưng nhận được 502 Bad Gateway. Tôi đã tạo ra /etc/nginx/conf.d/tomcat.conf.

upstream myapp {
  server 127.0.0.1:8080;
  keepalive 8;
}

Các nginx phiên bản máy chủ:

server {
  listen 0.0.0.0:80;
  server_name my_domain.com;
  access_log /var/log/nginx/my_domain.com.log;

  location / {
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header X-NginX-Proxy true;

    proxy_pass http://myapp/;
    proxy_redirect off;
  }
}

0
2018-05-22 10:00


gốc


Có vẻ như Nginx không có đủ nguồn lực. Tôi không thể thấy bất kỳ bộ đệm ram proxy nào. - Frank Sixteen
bạn có thể hướng dẫn tôi qua quá trình này không? - Ashutosh Jha


Các câu trả lời: