Câu hỏi Làm thế nào tôi có thể làm cho lệnh git bash `which` làm việc với các cửa sổ?


Nếu tôi nhập which node trong git bash trong Windows, sau đó tôi nhận được đường dẫn của nút, nhưng khi tôi gõ which open, nó nói nó không được tìm thấy.

Các open chương trình đang ở PATH, nhưng không được đánh dấu là có thể thực thi kể từ chmod +x không hoạt động trong cửa sổ.

Tôi đã thử chạy git update-index --chmod=+x trên tệp nhưng điều đó không khắc phục which hành vi.

Bất kỳ ý tưởng?


0
2018-05-16 10:07


gốc


Bạn đã xem xét chạy git thông qua Cygwin? - Ziggy Crueltyfree Zeitgeister
Tôi đã không có một kinh nghiệm tốt với Cygwin nhưng nó có lẽ sẽ làm việc. Bây giờ tôi biết bash là đến cửa sổ 10 Tôi đoán chúng tôi sẽ chỉ phải chờ đợi cho nó. - Rivenfall


Các câu trả lời: