Câu hỏi Các tệp đã thay đổi hoặc mới trên đĩa mạng được ánh xạ không hiển thị trong trình khám phá ngay cả sau khi làm mới F5


Trên một máy tính Windows 7 x64 mới được cài đặt, tôi không thấy các thay đổi được thực hiện đối với các tệp trên ổ đĩa mạng được ánh xạ. Tôi cũng không thấy các tệp mới được thêm vào. Tôi đã thử tìm kiếm đăng ký cho dontrefresh giá trị theo đây, nhưng không tìm thấy gì và nó không giúp tôi.


0
2017-08-24 11:19


gốc
Các câu trả lời:


Điều gì đã giúp tôi là một giải pháp được tìm thấy đây.

  1. Mở Windows Explorer của bạn và nhấp tổ chức.
  2. Nhấp vào Tùy chọn thư mục và tìm kiếm.
  3. Trong tab chung, vui lòng chọn hộp trước “Tự động mở rộng tới thư mục hiện tại”.

enter image description here

Ngay sau khi tôi kiểm tra nó, các tệp mới và đã thay đổi được hiển thị trong thư mục được chia sẻ.

Tôi cũng đã đặt khóa đăng ký sau thành 0:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\DirectoryCacheLifetime 


0
2017-08-24 11:19