Câu hỏi Cách thay đổi tên hiển thị trong hộp thoại in cho máy in được chia sẻ


Gần đây tôi đã thêm một máy in được chia sẻ vào hệ thống của tôi. Chia sẻ được thực hiện qua Homegroup của tôi trong Windows 8. Khi tôi xem máy in trong Thiết bị và Máy in, tên máy in hiển thị là "Samsung SCX-4623 trên máy chủ của tôi". Tuy nhiên, khi tôi thực sự in một thứ gì đó trong một ứng dụng (như Acrobat), tên máy in hiển thị là "\ my-server \ Samsung SCX-4623". Có cách nào để tôi có thể thay đổi cách tên máy in hiển thị trong các ứng dụng sao cho tôi không có đường dẫn UNC lúc đầu, tương tự như cách máy in hiển thị trong Thiết bị và Máy in?


0
2017-07-20 02:01


gốc
Các câu trả lời:


Tôi tìm thấy giải pháp đây. Bạn cần phải tạo một máy in cục bộ với một cổng bằng cách sử dụng tên UNC.


0
2017-07-25 01:14