Câu hỏi .dotfiles gitignore không bỏ qua thư mục vim / tmp


tmp = .dotfiles / vim / tmp.GITIGNORE = .dotfiles / .gitignore. Tôi đã tạo một gitignore cho vim / tmp bên trong .dotfiles của tôi nhưng chúng không bị bỏ qua. Thư mục tạm thời của tôi chứa / backup / swap / undo / và mỗi khi tôi quay lại trạng thái git, các file .dotfiles có được các thay đổi tạm thời kéo dài không? Tôi chắc chắn đây là một cái gì đó như một người mới đến kiểm soát phiên bản tôi đang mất tích, ai đó có thể pls chỉ cho tôi đi đúng hướng?

#.gitignore content
*.swp
tmp/

0
2017-10-16 09:12


gốc


bạn có thể cải thiện câu hỏi của mình bằng cách sao chép .gitignore tập tin? - Federico
chỉ có hai dòng .swp, tmp / ** / - FallenAngel
* .swp nó lấy ngôi sao ra khỏi .swp - FallenAngel


Các câu trả lời: