Câu hỏi thư đến không được chuyển tiếp đến bí danh trong sendmail


Những gì tôi muốn đạt được là chuyển tiếp thư đến:

Thư đến với quản trị viên web -> myGmail@gmail.com

Khi tôi gửi tin nhắn giả từ gmail đến webmaster@mydomain.com nó không được chuyển tiếp trở lại gmail của tôi.

Bên trong của /etc/mail/aliases tập tin tôi có:

webmaster: myGmail@gmail.com 

Và khi tôi chạy lệnh sau:

sendmail -v -d27.4 -d44.4 -bv webmaster 

Vào cuối đầu ra, tôi nhận được thông báo này:

ebmaster (, webmaster) aliased to mygmail@gmail.com
webmaster... aliased to mygmail@gmail.com
self_reference(mygmail@gmail.com)
    ... no self ref
myGmail@gmail.com... deliverable: mailer esmtp, host gmail.com., user myGmail@gmail.com

Có phải nói rằng nó có thể phân phối được, nhưng tôi không nhận được bất kỳ thư nào bên trong gmail của tôi. Có điều gì ở đây mà tôi không biết? Hệ điều hành của tôi là ubuntu 14.04


CHỈNH SỬA :
Tôi đã gặp lỗi này mail.err.1, Tôi đã giải quyết vấn đề này trong /etc/hosts, nhưng vấn đề email vẫn chưa được giải quyết!

m-msp-queue[4542]: My unqualified host name (domain) unknown; sleeping for retry
sm-msp-queue[4542]: My unqualified host name (domain) unknown; sleeping for retry 

EDIT2:
Điều này netstat -ant | grep :25 đầu ra lệnh như sau:

tcp    0   0 127.0.0.1:25      0.0.0.0:*        LISTEN 

EDIT3: 

Sau một vài ngày tôi đã gửi email từ Gmail với máy chủ của tôi, hôm nay tôi nhận được phản hồi dưới đây từ gmail:

Delivery to the following recipient failed permanently:

   webmaster@mydomain.com

Technical details of permanent failure:
The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=7720
[(100) dc-6f953619.mydomain.com. [myIpAddress]:25: Connection refused]

----- Original message -----

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
    d=gmail.com; s=20120113;
    h=mime-version:from:date:message-id:subject:to:content-type;
    bh=X5ux8c7dCgBvHOnDurwsaz/bNHxr2+Pn7NGT4oLJ6oU=;
    b=HEd8AlpkTQXgW2Ntk1kPTtYM/fmFFD24N57DO/p3GJLjPmTziPLhITyRHauX5ZYq0O
     bIn2Xtt2TFwqUeVqwWTESmXr7QJ7GnxDlmWBy0f1TanDAaFxQoa3kUcTzD2KjAfwEP4T
     0dj54RBqdRbijwyGS+eI3S/wOdvLCbRIcurLtgQxXxr5L2TIRd/KJrnsR30pdlSgR35Y
     90rvLbcK1rpzGWojWjv9AGsAheVSwHfAF+qi0WTzK8ml5SCCdU23Vg1tD0eeigNg+H7Q
     jiiGLf3KjQmGUCzlOK2Zn+f+MPTCHy/VxaZfKLWU9lCjNwwZBZWyJZ8kt8qukSnhMVDJ
     8Khw==
X-Received: by 10.42.62.6 with SMTP id w6mr39906095ich.24.1406522801668; Sun,
 27 Jul 2014 21:46:41 -0700 (PDT)
MIME-Version: 1.0
Received: by 10.64.62.100 with HTTP; Sun, 27 Jul 2014 21:46:21 -0700 (PDT)
From: mygmail <mygmail@gmail.com>
Date: Mon, 28 Jul 2014 09:16:21 +0430
Message-ID: <CAOtaU=_i=JjjYVsX=Qz4KAFarU9fRHLk2r-=5dgKDaYZxkQmJw@mail.gmail.com>
Subject: salam 28 july
To: webmaster@mydomain.com
Content-Type: multipart/alternative; boundary=90e6ba614f0cf64a0b04ff399b78

Tôi sử dụng cloudflare để xử lý DNS của mình. Tôi đã đặt bản ghi MX của mình.


0
2017-07-26 15:48


gốc


Bạn đã kiểm tra tệp nhật ký của sendmail chưa? [/ var / log / mail * trong Debian] Nó sẽ cung cấp manh mối quan trọng và giảm đoán. - AnFi
@ AndrzejA.Filip Tôi nhận được điều này: sm-msp-queue[4542]: My unqualified host name (domain) unknown; sleeping for retry - ALH
Dựa trên gợi ý cung cấp trong nhận xét: serverfault.com/questions/58363/…  serverfault.com/questions/90586/… - AnFi
Lỗi này đã được giải quyết, nhưng việc gửi từ gmail đến miền của tôi không hoạt động. Điều đó có nghĩa là bản ghi DNS mx có vấn đề? - ALH
Kiểm tra xem sendmail của bạn có chấp nhận các kết nối chỉ ở 127.0.0.1:25 hay không ( netstat -ant | grep :25 ). - AnFi


Các câu trả lời: