Câu hỏi Máy tính xách tay đằng sau cascaded router không thể ping máy chủ


Mạng của tôi được thiết lập như sau:

enter image description here

DD-WRT được kết nối thông qua dây tới mạng LAN-to-LAN DD-NETGEAR. Vấn đề của tôi là máy tính xách tay không thể nói chuyện với máy chủ và ngược lại. Cả hai máy có thể nói chuyện với mọi thứ khác (qua ping) trên mạng. Máy tính xách tay đang chạy Linux Mint và máy chủ đang chạy Thử nghiệm Debian.

iptables --list

hiển thị các bảng trống trên cả hai máy.

Tôi không thể tìm ra nếu vấn đề là liên quan đến mạng hoặc một số thiết lập trong một trong các hệ điều hành. Nếu ai đó có thể giúp, tôi sẽ có nhiều nghĩa vụ.


0
2018-01-25 13:39


gốc


Bạn đã bật chế độ cô lập AP chưa? Có lẽ tại 192.168.1.2 - Journeyman Geek♦
Không, nó bị tắt. - ntm


Các câu trả lời: