Câu hỏi Có thể theo dõi nguồn gốc của một email được gửi từ trình duyệt đang hoạt động trong VPN, chạy trên máy tính cục bộ dựa trên Windows 7 không?


Tôi có một máy Windows 7 với cài đặt Citrix VPN. Tôi làm việc bằng cách truy cập một hệ thống được ủy quyền ở Hoa Kỳ bằng cách sử dụng VPN.

Tôi đã gửi email bằng Gmail, làm việc trên Chrome, trong VPN. Nó sẽ có thể theo dõi / theo dõi các email từ cuối của người nhận ... Tôi có nghĩa là, người nhận sẽ có thể biết chính xác con đường và máy chủ hoặc máy được sử dụng trong khi thư có liên quan đã được gửi đến anh ta?


0
2018-05-12 14:09


gốc
Các câu trả lời:


Xem các tiêu đề email để xem thông tin meta nào được gửi cùng với thông báo.

Thêm thông tin: https://support.google.com/mail/answer/22454?hl=vi


0
2018-05-12 14:18