Câu hỏi MediaWiki: tăng session timeout


Tôi có một wiki MediaWiki nhỏ trong một trang web lưu trữ. Nó hoạt động khá tốt, ngoại trừ việc tôi không thể tìm thấy nơi để cấu hình thời gian chờ phiên.

Ngay bây giờ, phiên của tôi hết hạn trong khi tôi đang chỉnh sửa các trang. Tôi đã thấy tất cả các loại gợi ý, bao gồm chạm vào cài đặt PHP, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ câu trả lời có thẩm quyền nào.

Bất kỳ đề xuất?


5
2017-10-29 17:17


gốc
Các câu trả lời:


Nếu bạn đang đề cập đến thời gian chờ phiên PHP, nó được đặt trong php.ini và phụ thuộc thêm vào phiên bản PHP của bạn.

Điều này có thể thông qua session.gc_maxlifetime hoặc là session.cache-expire hoặc thậm chí session.cookie_lifetime.

Xem thêm này sợi chỉ để biết thêm thông tin và điều này bài báo.


5
2017-10-29 18:25

Cấu hình thời gian chờ của phiên là công cụ php, không phải của mediawiki.

Tìm kiếm session.cookie-lifetime trong tệp php.ini của bạn.


0
2017-10-29 18:29