Câu hỏi Lỗi TSOCKS trên Backtrack 5 Linux


Tôi đang chạy Backtrack 5 và khi tôi thử cài đặt tsocks với hướng dẫn này (được dành cho Ubuntu, nhưng tôi không thể tìm thấy một cho Backtrack).

Khi tôi đi qua các bước và tôi cố gắng chạy

tsocks ftp matthewdowney20.comyyr.com

… nó trở lại:

root@root:~# tsocks ftp matthewdowney20.comyyr.com
06:47:53 libtsocks(9148): Only one default SOCKS server may be specified at line 50 in configuration file
06:47:53 libtsocks(9148): Server type may only be specified once for default server, at line 51 in configuration file
06:47:53 libtsocks(9148): Server port may only be specified once for default server, at line 52 in configuration file
06:47:53 libtsocks(9148): Error 111 attempting to connect to SOCKS server (Connection refused)
ftp: connect: Connection refused
ftp> 

0
2017-10-08 17:49


gốc


tsocks ping google.com trả về tsocks ftp matthewdowney20.comyyr.com? - slhck
Ngoài ra, tệp cấu hình của bạn nói gì? - slhck


Các câu trả lời: