Câu hỏi Làm cách nào để gửi email tài liệu từ trong Outlook 2010 mà không gửi nó dưới dạng tệp đính kèm


Tôi chỉ có Microsoft Outlook 2010. Có cách nào để gửi tài liệu từ mở mà không phải gửi dưới dạng tệp đính kèm không? Đây là điều tôi làm nhiều lần trong ngày và với hầu hết khách hàng của tôi, họ sẽ dễ dàng hơn nếu họ có thể xem thông báo bằng email mà không phải mở tệp đính kèm.


0
2017-07-17 15:56


gốc


Ctrl + A -> Ctrl + C -> chuyển sang Outlook -> Ctrl + V - Sathya♦
Cảm ơn Sathya. Tôi đã làm theo cách đó. Tôi đoán tôi chỉ bỏ lỡ nút GỬI trong Outlook trước đó. - susan


Các câu trả lời: