Câu hỏi FFMPEG - Kết hợp một hình ảnh và một vòng lặp âm thanh với nhau [trùng lặp]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

@echo off
for %%a in (*.mp3) DO ffmpeg -i "%%a" -f image2 -loop 1 -r 30 -i image.jpg -shortest -c:a copy -c:v libx264 -crf 23 -preset veryfast -vf scale=1280:720 "%%a.mp4"
pause

Tôi có mã lô này ở đây, tuy nhiên nó không xuất ra chính xác. Các mp3 được chuyển thành công thành một mp4, mặc dù hình ảnh không phải là sáp nhập với âm thanh.

Tôi có âm thanh và jpg được gọi là image.jpg trong thư mục cùng nhau.


0
2018-04-08 01:08


gốc


Bạn có thể chỉ cần thêm -pix_fmt yuv420p tùy chọn đầu ra. - LordNeckbeard
Có, điều này hoạt động. Cảm ơn bạn. - B Hok


Các câu trả lời:


thiếu đầu ra -pix_fmt yuv420p Từ Lordneckbeard


-1
2018-04-08 03:46