Câu hỏi Vấn đề chưa cài đặt của .NET Framework 4.0


Khi tôi cố gắng gỡ cài đặt Hồ sơ khách hàng .NET Framework 4.0, nó không được xử lý cho đến khi tôi gỡ cài đặt khung mở rộng. Tại sao khung mở rộng cần được gỡ cài đặt trước?


-1
2018-04-12 13:51


gốc


Đây là tài liệu tốt trên trang web của Microsoft. Thực tế nó dường như chỉ ra ít hơn thì lượng nghiên cứu lý tưởng đã được thực hiện trước khi đặt câu hỏi này. - Ramhound


Các câu trả lời:


MSDN khám phá các tài liệu khi Gỡ cài đặt .NET Framework 4 khuôn khổ mở rộng phải được gỡ cài đặt trước. Điều này là do khuôn khổ mở rộng phụ thuộc vào cấu hình .NET 4.0 Client và loại bỏ chỉ là máy khách sẽ để nó ở trạng thái bị hỏng.


3
2018-04-12 15:00

Có thể có một sự phụ thuộc trong đó khung mở rộng phụ thuộc vào Khuôn khổ .NET cơ bản.


1
2018-04-12 15:03