Câu hỏi Có thể chọn phân vùng nơi bạn muốn tệp ngủ đông không?


Tôi có một máy tính mà tôi đã cài đặt cả Windows 7 32-bit và 64-bit. Vì tôi không muốn có cả hai phân vùng hệ thống bị quá tải nên tôi đã chuyển tệp pagination sang phân vùng "Data" để cả hai chia sẻ tệp đó và cũng muốn làm điều đó cho tệp ngủ đông.

Có thể chọn phân vùng bạn muốn cho tệp ngủ đông không? Nếu vậy, làm thế nào?


5
2018-02-13 17:24


gốc
Các câu trả lời:


Không, hiberfil.sys tương ứng phải nằm trên cùng phân vùng nơi hệ điều hành được cài đặt.

Tuy nhiên, nếu bạn không cần ngủ đông, bạn có thể vô hiệu hóa nó từ một dấu nhắc lệnh nâng lên:

powercfg -h off

Điều này sẽ tắt ngủ đông và xóa hiberfil.sys


3
2018-02-13 17:30Và đây là lý do tại sao: technet.microsoft.com/en-us/magazine/… - grawity