Câu hỏi Tổ hợp phím bản đồ là WinKey [trùng lặp]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Tôi vừa mua một bàn phím máy tính để bàn kiểu ThinkPad không có phím Windows. Có thể cấu hình một tổ hợp phím cụ thể để hoạt động như phím Windows không?


-1
2018-05-10 13:54


gốc
Các câu trả lời:


Tìm thấy một chương trình đủ gần: KeyTweak có thể ánh xạ bất kỳ phím nào như bất kỳ khóa nào, bao gồm cả WinKey.


0
2018-05-10 14:20

Bạn chắc chắn có thể làm điều này với một số ứng dụng của bên thứ ba:

SharpKeys cho phép bạn remap phím một-một, vì vậy bạn có thể sử dụng điều này nếu bạn muốn có một khóa duy nhất (ví dụ: Caps Lock) hoạt động như một Khóa Windows.

AutoHotkey cho phép bạn viết các tập lệnh nâng cao hơn và sẽ cho phép bạn sử dụng các kết hợp (ví dụ: Ctrl + Shift + W) để gửi Windows Key.


0
2018-05-10 14:25