Câu hỏi Làm cách nào để bỏ qua trang 'Lựa chọn phiên bản OS' trong thiết lập không giám sát của Windows?


Tôi đã tạo một AutoUnattend.xml tập tin sử dụng Windows System Image Manager chương trình được bao gồm trong WAIK gói (bây giờ được gọi là ADK cho Windows 8 / 8.1) để cài đặt Windows 8.1 theo cách không giám sát.

Bây giờ tôi muốn thêm một thuộc tính vào AutoUnattend.xml tệp để tự động chọn Phiên bản hệ điều hành mà tôi muốn cài đặt, để bỏ qua màn hình lựa chọn hệ điều hành. Tôi biết rằng màn hình này có thể được bỏ qua bởi vì tôi đã nhìn thấy nó trong khác Windows không giám sát của ISO nhưng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.

Đây là màn hình mà tôi muốn bỏ qua bằng cách tự động chọn ấn bản Windows hình ảnh duy nhất tồn tại trong hình ảnh (Đó là 'Windows 8.1', phiên bản Core):

enter image description here

Và đây là của tôi AutoUnattend.xml tập tin:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <servicing>
    <package action="configure">
      <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package" version="6.3.9600.16384" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="es-ES" />
    </package>
  </servicing>
  <settings pass="windowsPE">
    <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <UserLocale>es-ES</UserLocale>
      <UILanguageFallback>es-ES</UILanguageFallback>
      <UILanguage>es-ES</UILanguage>
      <SystemLocale>es-ES</SystemLocale>
      <InputLocale>es-ES</InputLocale>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <Display>
        <HorizontalResolution>1920</HorizontalResolution>
        <VerticalResolution>1080</VerticalResolution>
        <ColorDepth>32</ColorDepth>
      </Display>
      <UserData>
        <ProductKey>
          <WillShowUI>Never</WillShowUI>
          <Key>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</Key>
        </ProductKey>
        <AcceptEula>true</AcceptEula>
        <Organization>Elektro Studios</Organization>
        <FullName>MY NAME</FullName>
      </UserData>
      <EnableNetwork>true</EnableNetwork>
      <EnableFirewall>true</EnableFirewall>
      <Restart>Restart</Restart>
    </component>
  </settings>
  <settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <AutoLogon>
        <Enabled>true</Enabled>
        <LogonCount>1</LogonCount>
        <Username>Administrator</Username>
      </AutoLogon>
      <ComputerName>Elektro-PC</ComputerName>
      <ProductKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</ProductKey>
      <RegisteredOrganization>Elektro Studios</RegisteredOrganization>
      <TimeZone>Romance Standard Time</TimeZone>
      <WindowsFeatures>
        <ShowInternetExplorer>false</ShowInternetExplorer>
        <ShowMediaCenter>false</ShowMediaCenter>
        <ShowWindowsMediaPlayer>false</ShowWindowsMediaPlayer>
      </WindowsFeatures>
      <Themes>
        <WindowColor>0</WindowColor>
      </Themes>
      <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>
      <BluetoothTaskbarIconEnabled>false</BluetoothTaskbarIconEnabled>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-HelpAndSupport" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <HelpAndSupport>
        <Manufacturer>Elektro Studios</Manufacturer>
      </HelpAndSupport>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <UserLocale>es-ES</UserLocale>
      <UILanguageFallback>es-ES</UILanguageFallback>
      <UILanguage>es-ES</UILanguage>
      <SystemLocale>es-ES</SystemLocale>
      <InputLocale>es-ES</InputLocale>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation>
    </component>
  </settings>
  <settings pass="oobeSystem">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <OOBE>
        <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
        <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
        <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
        <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
        <NetworkLocation>Home</NetworkLocation>
        <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
        <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
        <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>
        <HideLocalAccountScreen>true</HideLocalAccountScreen>
      </OOBE>
      <VisualEffects>
        <FontSmoothing>On</FontSmoothing>
        <SystemDefaultBackgroundColor>0</SystemDefaultBackgroundColor>
      </VisualEffects>
      <TimeZone>Romance Standard Time</TimeZone>
      <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>
      <BluetoothTaskbarIconEnabled>false</BluetoothTaskbarIconEnabled>
      <Themes>
        <WindowColor>0</WindowColor>
      </Themes>
      <WindowsFeatures>
        <ShowInternetExplorer>false</ShowInternetExplorer>
        <ShowMediaCenter>false</ShowMediaCenter>
        <ShowWindowsMediaPlayer>false</ShowWindowsMediaPlayer>
      </WindowsFeatures>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <InputLocale>es-ES</InputLocale>
      <SystemLocale>es-ES</SystemLocale>
      <UILanguage>es-ES</UILanguage>
      <UILanguageFallback>es-ES</UILanguageFallback>
      <UserLocale>es-ES</UserLocale>
    </component>
  </settings>
  <settings pass="auditSystem">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <Themes>
        <WindowColor>0</WindowColor>
      </Themes>
      <WindowsFeatures>
        <ShowWindowsMediaPlayer>false</ShowWindowsMediaPlayer>
        <ShowMediaCenter>false</ShowMediaCenter>
        <ShowInternetExplorer>false</ShowInternetExplorer>
      </WindowsFeatures>
    </component>
  </settings>
  <settings pass="auditUser">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <Themes>
        <WindowColor>0</WindowColor>
      </Themes>
      <WindowsFeatures>
        <ShowWindowsMediaPlayer>false</ShowWindowsMediaPlayer>
        <ShowInternetExplorer>false</ShowInternetExplorer>
        <ShowMediaCenter>false</ShowMediaCenter>
      </WindowsFeatures>
    </component>
  </settings>
  <cpi:offlineImage cpi:source="wim:c:/users/administrador/desktop/win%208%20.1/win/sources/install.wim#Windows 8.1" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>

4
2018-02-11 13:14


gốc


Dù sao, xin thông báo, tôi đã giấu nó vì không quảng bá vi phạm bản quyền. - ElektroStudios
Sử dụng giấy phép chung không phải là vi phạm bản quyền. Bạn vẫn phải cung cấp giấy phép hợp lệ đang hoạt động. Giấy phép chung được thiết kế để sử dụng theo cách này. - Ramhound


Các câu trả lời:


Tôi đã tìm thấy một giải pháp đây

enter image description here

enter image description here

PS: Đã thay đổi giá trị thành Windows 8.1 và làm việc tốt!


6
2018-02-11 16:03

Đối với Windows 10, tôi không thể sử dụng /IMAGE/NAME và giá trị chuỗi Windows 10 Pro (vì lý do không rõ với tôi), như được đề xuất trong câu trả lời của @ElektroStudios.

Đây là những gì tôi đã thêm vào tệp Autounattended.xml của mình OSImage thẻ đã hoạt động với tôi:

<InstallFrom>
  <MetaData wcm:action="add">  
    <Key>/image/index</Key>
    <Value>1</Value>
  </MetaData>
</InstallFrom>

Điều này tự động chọn tùy chọn đầu tiên, vì tôi có hai tùy chọn trong quá trình cài đặt đã tham dự:

Windows 10 Pro     x64   10/30/2015
Windows 10 Home    x64   10/30/2015

5
2018-03-04 10:401 Để chỉ điều này, điều này là True, tôi đã có cùng một vấn đề cho Windows 10 và giải quyết trong cùng một cách bằng cách sử dụng một chỉ mục hình ảnh thay vì một tên hình ảnh. - ElektroStudios
Tôi đang cố gắng này với Win7 và 10. Nó hoạt động tuyệt vời với Win7 nhưng phiên bản Win10 (giáo dục) đã không làm việc với "/ hình ảnh / chỉ mục". Tuy nhiên, nó hoạt động với "/ image / name". Có suy nghĩ gì không? - Hahn


Xin lưu ý rằng / hình ảnh / chỉ mục và / hình ảnh / tên phân biệt chữ hoa chữ thường. Trong trường hợp Windows 10 Enterprise Build 1709:

<InstallFrom>
  <MetaData wcm:action="add">
    <Key>/IMAGE/INDEX</Key>
    <Value>3</Value>
  </MetaData>
</InstallFrom>

Nếu bạn muốn kiểm tra giá trị nào bạn cần, bạn có thể kiểm tra bằng công cụ dòng lệnh imagex là một phần của AIK (Môi trường triển khai và công cụ hình ảnh).


2
2018-01-22 13:23