Câu hỏi Tại sao Windows 7 lại áp dụng thay đổi khi đăng ký khi khởi động?


Windows 7 đóng băng và sau đó tôi khởi động lại máy. trong khi bắt đầu tôi thấy nó đã được áp dụng thay đổi trên registry và trên màn hình đăng nhập nó đã được chuẩn bị những thay đổi.

Vì vậy, đây là những gì về?


4
2017-12-26 17:03


gốc
Các câu trả lời:


Cập nhật Windows có thể đã chạy và đã có khởi động lại đang chờ xử lý để áp dụng các thay đổi. Bản cập nhật Windows có xu hướng chỉnh sửa sổ đăng ký và những thứ khác không thể khi hệ điều hành được tải hoàn toàn.


8
2017-12-26 17:06

Để làm rõ về những gì icebox3d nói, một số thay đổi nhất định không thể được áp dụng cho cơ quan đăng ký trong khi chúng có các xử lý hoạt động trong bộ nhớ trên chúng. Nếu Windows đang tích cực đọc từ các phần đó và phụ thuộc vào chúng, cách duy nhất để cập nhật thay đổi các mục đó là trong quá trình khởi động ban đầu khi phần đó của hive đăng ký chưa được tải.


5
2017-12-26 17:59