Câu hỏi Các vòng lặp trong Bash để tạo các thư mục được đánh số liên tục


Làm thế nào tôi có thể viết một kịch bản BASH tạo thư mục test0-test63? Tôi đang suy nghĩ điều gì đó dọc theo dòng:

for x in range (64)
     mkdir ./test'x'

4
2017-08-02 01:05


gốc
Các câu trả lời:


for x in {1..64}; do
    mkdir ./test$x
done

hoặc là

mkdir ./test{1..64}

13
2017-08-02 01:13tuyệt vời cảm ơn bạn! - Ocasta Eshu