Câu hỏi Synergy kết nối, nhưng chuột sẽ không chuyển đổi màn hình (và không có đầu ra gỡ lỗi nào hiển thị vấn đề)


Cố gắng để thiết lập Synergy, và dường như không thể làm cho nó đúng. Đây là cấu hình:

 • Máy chủ: WinXP với màn hình có tên TV
 • Khách hàng: Ubuntu 11.04 có tên LAPTOP

Cấu hình máy chủ:

section: screens
  LAPTOP:
    halfDuplexCapsLock = false
    halfDuplexNumLock = false
    halfDuplexScrollLock = false
    xtestIsXineramaUnaware = false
    switchCorners = none +top-left +bottom-left 
    switchCornerSize = 0
  TV:
    halfDuplexCapsLock = false
    halfDuplexNumLock = false
    halfDuplexScrollLock = false
    xtestIsXineramaUnaware = false
    switchCorners = none +top-right +bottom-right 
    switchCornerSize = 0
end

section: links
  LAPTOP:
    right = TV
  TV:
    left = LAPTOP
end

section: options
  relativeMouseMoves = false
  screenSaverSync = false
  win32KeepForeground = false
  switchCorners = none 
  switchCornerSize = 0
  keystroke(F12) = lockCursorToScreen(toggle)
end

Khi tôi kết nối, nhật ký máy chủ hiển thị:

2011-07-04T09:57:18 NOTE: client "LAPTOP" has disconnected
  ..\lib\server\CClientProxy1_0.cpp,209

2011-07-04T09:57:21 NOTE: accepted client connection
  ..\lib\server\CClientListener.cpp,130
2011-07-04T09:57:21 NOTE: client "LAPTOP" has connected
  ..\lib\server\CServer.cpp,299

2011-07-04T09:57:38 NOTE: client "LAPTOP" has disconnected
  ..\lib\server\CClientProxy1_0.cpp,209

2011-07-04T10:01:48 NOTE: accepted client connection
  ..\lib\server\CClientListener.cpp,130
2011-07-04T10:01:48 NOTE: client "LAPTOP" has connected
  ..\lib\server\CServer.cpp,299

2011-07-04T10:01:53 INFO: screen "LAPTOP" grabbed clipboard 1 from "TV"
  ..\lib\server\CServer.cpp,1239

2011-07-04T10:01:53 INFO: screen "LAPTOP" updated clipboard 1
  ..\lib\server\CServer.cpp,1524

2011-07-04T10:02:02 NOTE: client "LAPTOP" has disconnected
  ..\lib\server\CClientProxy1_0.cpp,209

2011-07-04T10:07:01 NOTE: accepted client connection
  ..\lib\server\CClientListener.cpp,130
2011-07-04T10:07:01 NOTE: client "LAPTOP" has connected
  ..\lib\server\CServer.cpp,299

2011-07-04T10:08:40 INFO: screen "LAPTOP" grabbed clipboard 1 from "LAPTOP"
  ..\lib\server\CServer.cpp,1239

2011-07-04T10:08:40 INFO: screen "LAPTOP" updated clipboard 1
  ..\lib\server\CServer.cpp,1524

Trên máy khách, tôi chạy: synergyc -d DEBUG -f -n LAPTOP -l --log = / tmp / synergy.debug TV

2011-07-04T10:06:50 INFO: Synergy 1.3.6 Client on Linux 2.6.38-10-generic #44+kamal~mjgbacklight4-Ubuntu SMP Mon Jun 6 19:40:12 UTC 2011 x86_64
  /build/buildd/synergy-1.3.6/cmd/synergyc/synergyc.cpp,765
2011-07-04T10:06:50 DEBUG: XOpenDisplay(":0")
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/platform/CXWindowsScreen.cpp,889
2011-07-04T10:06:50 DEBUG: xscreensaver window: 0x00000000
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/platform/CXWindowsScreenSaver.cpp,342
2011-07-04T10:06:50 DEBUG: screen shape: 0,0 1920x1080 
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/platform/CXWindowsScreen.cpp,131
2011-07-04T10:06:50 DEBUG: window is 0x07e00004
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/platform/CXWindowsScreen.cpp,132
2011-07-04T10:06:50 DEBUG: opened display
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/synergy/CScreen.cpp,41
2011-07-04T10:06:50 NOTE: started client
  /build/buildd/synergy-1.3.6/cmd/synergyc/synergyc.cpp,339
2011-07-04T10:06:50 NOTE: connecting to 'TV': 192.168.1.75:24800
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/client/CClient.cpp,115
2011-07-04T10:06:59 DEBUG: open clipboard 0
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/platform/CXWindowsClipboard.cpp,316
2011-07-04T10:06:59 DEBUG: empty clipboard 0
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/platform/CXWindowsClipboard.cpp,269
2011-07-04T10:06:59 DEBUG: grabbed clipboard 0
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/platform/CXWindowsClipboard.cpp,292
2011-07-04T10:06:59 DEBUG: close clipboard 0
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/platform/CXWindowsClipboard.cpp,351
2011-07-04T10:06:59 DEBUG: open clipboard 1
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/platform/CXWindowsClipboard.cpp,316
2011-07-04T10:06:59 DEBUG: empty clipboard 1
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/platform/CXWindowsClipboard.cpp,269
2011-07-04T10:06:59 DEBUG: grabbed clipboard 1
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/platform/CXWindowsClipboard.cpp,292
2011-07-04T10:06:59 DEBUG: close clipboard 1
  /build/buildd/synergy-1.3.6/lib/platform/CXWindowsClipboard.cpp,351
2011-07-04T10:06:59 NOTE: connected to server
  /build/buildd/synergy-1.3.6/cmd/synergyc/synergyc.cpp,256

Tuy nhiên, mặc dù mọi thứ dường như được kết nối, con chuột của tôi trên máy tính xách tay của tôi không bao giờ rời khỏi màn hình hiện tại.

Tôi không thấy bất kỳ thông báo gỡ lỗi nào có thể hữu ích. Bất cứ ai nhìn thấy bất cứ điều gì tôi đang làm sai?

TIA


4
2017-07-04 14:23


gốc
Các câu trả lời:


Hóa ra bạn có thể sử dụng Scroll Lock để giữ cho chuột bị kẹt trên một màn hình! Vì vậy, hãy thử nhấn ScrollLock để xem có phát hành chuột hay không.


12
2018-01-31 15:14Điều đó gần như dễ dàng. - isaaclw


Tôi đã chỉ sử dụng Fedora 28 và Ubuntu 18.04 LTS, The Scroll khóa đã không giúp đỡ. Nhưng sự giúp đỡ là gì

 • Fedora 28, tôi đã hoàn nguyên về phiên bản 1.8.8 giống như Ubuntu 18.04
 • Vô hiệu hóa Wayland trên Fedora và Ubuntu cả
 • Khởi động lại (nụ hôn goodluck)

và Voila!


1
2018-05-07 06:22

nâng cấp từ 1.4.8 lên 1.4.10 và vấn đề này xuất hiện đối với tôi

Máy chủ: win7-64bit Synergy-v1.4.10 Khách hàng: Thinkpad T430s Ubuntu-v12.04-32bit Synergy-v1.4.10

đã thử với một máy khác ở phía máy khách và vẫn không đi: Khách hàng: Thinkpad T420s Ubuntu-v12.10-32bit Synergy-v1.4.10

cũng đã thử sử dụng máy khách 1.4.8 trong Ubuntu với Máy chủ 1.4.10 trong các cửa sổ và các vấn đề tương tự.

vì vậy cuối cùng tôi đã gỡ cài đặt sức mạnh tổng hợp 1.4.10 từ máy khách và máy chủ và cài đặt lại v1.4.8 trên cả hai và mọi thứ hoạt động tốt. cùng một cấu hình được sử dụng trên cả hai phiên bản để không phải ...


0
2017-12-06 22:03xin lỗi quên đề cập đến rằng tôi đã cố gắng chơi xung quanh với các nút SCRLK trên cả hai máy quá lâu. Tôi đã nhận nó để làm việc một lần và tôi nghĩ rằng tôi hoit một số sự kết hợp của các phím nhưng tôi không thể tìm thấy chúng bao giờ trở lại vì vậy tôi không thể quên nó làm việc sau khi khởi động lại hoặc khởi động lại dịch vụ. - syner-marr
Điều này không thực sự là một nhận xét, nhưng là một chỉnh sửa. Nhấp chuột edit theo câu hỏi của bạn và đặt nội dung nhận xét của bạn vào câu hỏi, sau đó xóa nhận xét của bạn. - BenjiWiebe