Câu hỏi Trình phát Flash được cài đặt ở đâu?


Phát triển Flash yêu cầu đường dẫn trình phát flash Tôi không thể tìm thấy nó.


4
2018-06-06 20:24


gốc


Tôi đã hỏi cùng một câu hỏi về OSX trên Hỏi khác nhau: Flash được cài đặt trên OSX ở đâu? - stiemannkj1


Các câu trả lời:


%SystemRoot%\System32\Macromed\Flash trên các hệ thống 32 bit

%SystemRoot%\SysWow64\Macromed\Flash trên các hệ thống 64 bit

Trên hầu hết các hệ thống, %SystemRoot% chỉ tới C:\Windows. Nếu bạn nâng cấp từ NT hoặc 2000, thì nó sẽ C:\WINNT.


14
2018-06-06 20:34

Plugin của Opera ở đây:

C:\Program Files\Opera\program\plugins\NPSWF32.dll

0
2018-06-06 20:42

Phiên bản Stand alone (Flash Player.exe) không tồn tại trên máy tính. Bạn phải xem các tập tin flash mở chúng whit opera o IExplorer có các plug-in.


-1
2017-07-20 21:48