Câu hỏi Khóa-ràng buộc mặc định để xóa dòng lệnh


Keybinding mặc định dưới Midnight Commander cho thanh toán bù trừ dòng lệnh ở phía dưới là gì? (không phải cái bạn nhận được với Ctrl-O, nhưng lời nhắc một dòng)


4
2017-10-21 21:49


gốc
Các câu trả lời:


Ctrl-w hoạt động nếu bạn đang ở cuối dòng. Nếu không bạn cần Ctrl-k quá.


7
2017-10-22 11:23

Theo thủ công đây là C-a C-k Ở đâu:

C-a: đặt con trỏ ở đầu dòng
C-k: giết văn bản từ con trỏ đến cuối dòng.


6
2017-10-22 05:57

Tương tự như câu trả lời của harrymc, đó là CTRL+A để nhảy đến đầu và CTRL+K để xóa từ con trỏ đến cuối dòng, bạn cũng có thể sử dụng:

CTRL+E nhảy đến kết thúc và CTRL+W để xóa từ đầu đến con trỏ.


0
2018-04-18 12:54