Câu hỏi Tìm các tệp không có một dòng cụ thể


Lệnh sau liệt kê tất cả các tệp (có dòng) có dòng được đề cập:

$ grep "\[oow\] running" *.log

Tuy nhiên, điều tôi muốn biết là tất cả các tệp * .log hoạt động không phải có dòng đó. Sử dụng -v tùy chọn để grep in vô số các dòng khác. Nhưng tôi chỉ muốn các tập tin mà không có dòng đề cập. Làm thế nào để bình thường làm điều này trong Unix / Mac (trong dòng lệnh của khóa học)?


4
2017-11-09 23:15


gốc
Các câu trả lời:


Sử dụng tùy chọn -L:

-L, --files-without-match
    Suppress normal output; instead print the name of each input
    file from which no output would normally have been printed. The
    scanning will stop on the first match.

10
2017-11-09 23:24

$ grep -L "\[oow\] running" *.log

3
2017-11-10 04:09