Câu hỏi Làm thế nào để tôi ra lệnh cho máy tính của tôi?


Tôi đã thấy các ví dụ về những người nói chuyện với máy tính của họ và nó ghi lại mọi thứ họ nói. Làm thế nào tôi có thể làm điều này với MS office 2007? Có bất kỳ chương trình nào khác cũng có thể làm điều này không?


4
2017-08-06 18:33


gốc
Các câu trả lời:


Dragon NaturallySpeaking


6
2017-08-06 18:36Luôn khiến tôi nghĩ về điều này bash.org/?34776 - tj111


Động cơ SAPI được tích hợp trong Windows cũng sẽ làm điều này.


3
2017-08-06 18:36

Windows đã tích hợp tính năng nhận dạng giọng nói, ít nhất là trong vista / windows 7. Chỉ cần nhập lời nói vào trình đơn bắt đầu của bạn.


3
2017-08-06 18:59Ooooh. Tôi thấy nhiều giờ lãng phí chơi với điều này. - David Mackintosh


Họ di chuyển nhận dạng giọng nói ra khỏi Office 2007 (nó đã được vào năm 2003) và vào Windows Vista / 7


1
2017-08-06 20:27