Câu hỏi xác định nơi python đang chạy từ trong linux


Tôi thường làm việc trong python trên Windows và tôi sử dụng lệnh dos where python để đảm bảo rằng tôi đang sử dụng phiên bản môi trường ảo của python. Lệnh tương đương trong vỏ linux là gì?

Cảm ơn!


4
2018-04-13 19:58


gốc


Tôi nghĩ rằng bạn đang tìm kiếm lệnh: ps -aux | grep python - Grijesh Chauhan


Các câu trả lời:


Sử dụng which python.


$ which python
/usr/bin/python

C:\Users\anossovp>where python
c:\Python27\python.exe

8
2018-04-13 19:59

Điều bạn thường tìm kiếm không phải là bản thân Python, nhưng nó ở đâu. Cho rằng tôi sẽ khuyên bạn nên điều này:

(từ bên trong trình bao Python)

import sys
import pprint
pprint.pprint(sys.path)

Bên ngoài đó bạn vẫn có thể làm which python một cách tự nhiên.


4
2018-04-13 22:39