Câu hỏi Làm thế nào để làm phân chia với bc (máy tính băng ghế dự bị) và có được kết quả phân đoạn?


bc
1/2
0

5/3
1

10/3
3

Khi một phần được nhập vào bc, kết quả được cắt ngắn thành một số nguyên. Làm thế nào hành vi này có thể tránh được, sao cho đầu ra của phép toán phân chia là một số thực?


4
2018-01-12 01:42


gốc
Các câu trả lời:


Hãy thử một cái gì đó như scale=2

Từ trang người đàn ông:

tỷ lệ (biểu thức)

Giá trị của hàm tỷ lệ là số chữ số sau   dấu thập phân trong biểu thức.

Theo mặc định, tỷ lệ là 0, vì vậy không có chữ số nào sau khi số thập phân được hiển thị.


7
2018-01-12 02:27

Sử dụng scale biến đặc biệt để xác định vị trí thập phân:

scale=4
1/2
.5000

5
2018-01-12 02:26Cảm ơn, cả hai đều có câu trả lời đúng, và về cơ bản là cùng một lúc. - user001