Câu hỏi Thiết bị đầu cuối mặc định (shell) cho Xubuntu là gì?


Thiết bị đầu cuối mặc định (shell) cho Xubuntu? Xubuntu có sử dụng cùng một trình bao như Ubuntu không?


4
2018-04-11 02:37


gốc


"Terminal" và "shell" là hai thứ khác nhau. - Ignacio Vazquez-Abrams


Các câu trả lời:


Tất cả các biến thể Ubuntu sử dụng Bash làm vỏ mặc định của họ. Tất cả đều sử dụng các trình mô phỏng thiết bị đầu cuối khác nhau. Tuy nhiên, Xubuntu sử dụng Xfce Bộ mô phỏng thiết bị đầu cuối 4 (Kubuntu sử dụng konsole và Ubuntu gnome-terminal).


6
2018-04-11 02:42

Nó được gọi là Terminal, nhưng nó khác với Terminal Gnome.

Xem Terminal - Xfce là gì


3
2018-04-11 02:43Cụ thể, trong Xubuntu, đây là /usr/bin/xfce4-terminal. - Kevin Cantu


Bạn luôn có thể sử dụng "echo $ SHELL" để lấy môi trường shell hiện tại.


3
2018-04-11 04:04