Câu hỏi Tiện ích mở rộng của Google Chrome làm nổi bật tất cả các liên kết trên trang web


Có tiện ích mở rộng của Google Chrome làm nổi bật tất cả các liên kết trên trang web như khi tôi làm không Ctrl- -F?


4
2018-06-13 16:53


gốc
Các câu trả lời:


Tạo dấu trang mới trong thanh dấu trang của Chrome và đặt địa chỉ của nó thành mã JavaScript sau:

javascript:(function(){for(i=0;i<document.links.length;i++)document.links[i].style.backgroundColor='#ffff00';})();

(thay vì http://example.org)

Khi bạn nhấp vào đó bookmarklet, tất cả các liên kết trên trang sẽ có màu nền màu vàng. Không cần gia hạn.

enter image description here


12
2018-06-13 16:59