Câu hỏi Emacs giống như Meta (Option / Alt) phím chức năng trong OS X Lion?


Tôi muốn có chức năng chuyển tiếp / lùi với M-f và M-b cộng với tất cả các phím tắt tiện lợi khác. Điều này có thể không?


4
2018-01-05 01:48


gốc


Tôi không hiểu ý bạn là gì OS X đây. Xin vui lòng cho một ví dụ những gì bạn muốn thực hiện. PS: Tôi không sử dụng mac - kindahero


Các câu trả lời:


Chắc chắn, đặt cái này vào ~/Library/KeyBindings/DefaultKeyBinding.dict (tạo nó nếu nó không tồn tại), và đặt như sau:

{
"~f"    = "moveWordForward:";        /* M-f Move forward word */
"~b"    = "moveWordBackward:";       /* M-b Move backward word */
"~<"    = "moveToBeginningOfDocument:";   /* M-< Move to beginning of document */
"~>"    = "moveToEndOfDocument:";      /* M-> Move to end of document */
}

Xem đây nếu bạn muốn tham chiếu đầy đủ các ký tự bàn phím OS X. Và đây nếu bạn muốn nhiều keybindings emacs trong OS X.


3
2018-01-23 11:08