Câu hỏi Chạy các ứng dụng riêng lẻ ở chế độ HiDPI


Có cách nào để ăn trưa các ứng dụng riêng lẻ trong chế độ HiDPI không? Tôi muốn thiết lập MacBook Pro Retina của tôi thành độ phân giải 1: 1 pixel với SwitchResX / SetResX, và sau đó trên cơ sở từng trường hợp hoặc sử dụng nút lớn hơn và cài đặt phông chữ hoặc khởi chạy ứng dụng ở chế độ HiDPI để cho phép tôi phân bổ các pixel nơi chúng hữu ích nhất


4
2017-08-11 21:44


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể thêm

<key>NSHighResolutionCapable</key>
<string>True</string>

đến Contents/Info.plist tập tin.

Bài báo gốc: http://imgur.com/a/0P5KY (không liên kết)

Lưu ý: kỹ thuật này không hoạt động trên Photoshop CS6


0
2017-09-07 15:38