Câu hỏi Làm thế nào để thay đổi điểm (0,0) trong một đồ thị?


Tôi có một đồ thị mà tôi cần cho báo cáo vật lý và đồ thị của tôi phải rất chính xác.

graph1

Làm thế nào để thay đổi trục x để nó trông như thế này: graph2

Cảm ơn :)


3
2018-01-07 08:56


gốc
Các câu trả lời:


Bạn ned để chọn trục - dọc trong trường hợp này và thiết lập, trong các tùy chọn trục, trục đi qua bằng không. Thể hiện trong hình dưới đây.

enter image description here


3
2018-01-07 09:26