Câu hỏi Làm cách nào để sửa "Tài liệu của tôi"?


Tôi đã có một thất bại ổ cứng (Click vào cái chết) là nơi "My Documents" được đặt. Bây giờ, khi tôi cố gắng khởi động Windows XP, nó không thể khởi động. Làm cách nào để khắc phục sự cố để tôi có thể khởi động? Tôi chỉ cần thêm một ổ đĩa mới để D: có thể được tìm thấy?


3
2018-01-07 21:30


gốc
Các câu trả lời:


bạn có thể khởi động vào chế độ an toàn không?

sau đó thay đổi vị trí của 'My Doxuments' trong sổ đăng ký:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\

chỉnh sửa đường dẫn của giá trị Cá nhân


3
2018-01-07 21:39