Câu hỏi Làm thế nào để lấy các bộ sưu tập ô không tiếp giáp từ các chuỗi trong Excel?


Tôi đã cố gắng =SUM(INDIRECT("B4,B6")) nhưng nó không hoạt động. Làm thế nào để làm điều đó?


2
2017-07-28 16:59


gốc


Bạn đang sử dụng công thức nào INDIRECT phạm vi với? Hãy nhớ rằng, trả về hai ô chính xác đó dưới dạng một phạm vi duy nhất, không phải hai phạm vi riêng biệt. - Breakthrough
Trong pt-BR tôi sử dụng =SOMA(INDIRETO("B4;B6")) - Jader Dias
@Breakthrough đã chỉnh sửa để cung cấp câu trả lời của bạn. - Jader Dias
các SUM chức năng chỉ mất phạm vi ô liên tục làm đối số của nó. - Breakthrough
@Mehper C. Palavuzlar mỗi đối số phải là một phạm vi liên tục. Những gì bạn đăng trong câu trả lời của bạn tiếp tục chứng minh quan điểm của tôi, vì bạn đã không chỉ định một phạm vi không liên tục cho bất kỳ đối số nào, nhưng đúng hơn, tất cả chúng đều liên tục. - Breakthrough


Các câu trả lời:


Nó hoạt động theo cách này:

=SUM(INDIRECT("B4"),INDIRECT("B6"))

3
2017-07-28 17:20