Câu hỏi curl hoạt động ở dòng lệnh, nhưng làm thế nào để tôi đặt nó vào một tập tin php?


Định dạng curl sau hoạt động cho tôi từ dòng lệnh. Dòng dưới đây chỉ là dữ liệu mẫu, nhưng định dạng hoạt động.

curl -u email@email.com: 1234567 https://api.email.com/status

Làm thế nào để chuyển nó vào một tập tin php để tôi có thể chạy nó trong php để tôi có thể phân tích kết quả?


2
2017-09-10 20:00


gốc
Các câu trả lời:


Thử sử dụng Hỗ trợ sẵn có của PHP cho libcurl.

Để xác thực được đặt CURLOPT_USERPWD giá trị sử dụng curl_setopt ()


2
2017-09-10 20:11